کارگاه آموزشی تکنولوژی خوراک دام در تاریخ 92/4/15 در محل مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزی جهت بهره برداری مدیران فنی کارخانجات خوراک دام و طیور استان برگزار گردید
تاريخ: ۱۳۹۲/۴/۱۸