مقالات
<<  قبلي  123456  بعدي
 اسکور آخور
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ :تاريخ

 تاثیر پروبیوتیک بر خصوصیات عملکردی و فراسنجه های خونی گوساله های هلشتاین
پروبیوتیک2.pdf - 4363.86 KB
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ :تاريخ

 راه کارهای آسایش و رفاه در گاو شیری
Dairy-cow-welfare-report-2010.pdf - 1584.1 KB
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ :تاريخ

 15 نکته کاربردی در مدیریت گاوداری ها
15 نکته برای رقابت بین کاوداری ها.pdf - 860.26 KB
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ :تاريخ

 مدیریت و پرورش گوساله با تاکید بر تغذیه، از شیر گیری ، انتقال و پروار
calf.pdf - 3921.15 KB
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ :تاريخ

 هورمون انسولین و تاثیر آن بر تولید شیر
انسولین و تولید شیر.ppsx - 660.31 KB
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ :تاريخ

 گوشت شتر وروانشناسي مصرف آن
CAMMEL MEAT.pdf - 379.49 KB
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ :تاريخ

 ایجاد فحلی در گاوهای شیری به روش گیاهی
این برنامه نه تنها برای حیوانات شیری بلکه برای دامداریهای صنعتی و همچنین برای سایر دامها که به صورت انفرادی نگهداری می شوند قابل توصیه است . این مقاله در مورد چهار فرآورده فراهم آمده از گیاهان که هیچ ماده شیمیایی در آن وجود ندارد به بحث می پردازد. استفاده از این فراورده ها به معنای پیشگیری از بسیاری از مشکلاتی است که فراروی دامداریهای شیری مدرن قرار دارد.
~$جاد فحلی در گاوهای شیری به روش گیاهی.doc - 0.16 KB
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ :تاريخ

 نقش میکروبها در لیپولیز و بیوهیدروژناسیون شکمبه ای
مقدمه : با این حقیقت که جیره نشخوارکنندگان غنی از اسیدهای چرب غیراشباع با چند باند دوگانه است، تولیدات نشخوارکنندگان مثل گوشت، شیر و لبنیات عمدتاً شامل اسیدهای چرب اشباع است و این به دلیل لیپولیز باکتریایی و متعاقب آن بیوهیدروژناسیون ...
نقش میکروبها در لیپولیز و بیوهیدروژناسیون شکمبه ای.doc - 70 KB
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ :تاريخ

 معرفی سیستم پلت و کاربرد آن در صنعت خوراک دام
امروزه پس ازگذشت سالیان سال ازورود تكنولوژی خوراك آماده (پلت)،شاید هنوز درنقاط مختلف كشور شاهد تولید غذا بصورت دستی باشید اما با وجود همین عدم آگاهی و عدم اطلاع رسانی صحیح وآموزش علمی وناكافی ،دیگر كسی به ارزش پلت و جایگاه آن در صنعت دام وطیور به دیده تردید نمی نگرد.
معرفی سیستم پلت و کاربرد آن در صنعت خوراک دام.doc - 64 KB
۱۳۹۲/۳/۲۸ :تاريخ

 تغذیه دام
Animal Nutrition
1- Nutrition PowerPoint.ppt - 99 KB
۱۳۹۲/۳/۲۸ :تاريخ

 اسیدهای آمینه در تغذیه دام
taghzieh dam.pdf - 4365.47 KB
۱۳۹۲/۳/۲۸ :تاريخ

 بررسی اثرات سطوح کربوهيدرات فيبری و غير فيبری بر قابليت هضم مواد مغذی
به منظور بررسی اثرات سطوح کربوهيدرات فيبری و غير فيبری بر قابليت هضم مواد مغذی جيره های کاملاً مخلوط در گاو ميش 3 راس جوانه گاوميش با ميانگين وزن 5/7 ± 6/389 کيلو گرم در قالب يک طرح مربع لاتین 3×3 گردشی مورد استفاده قرار گرفتند. آزمايش شامل يك دوره 21 روزه شامل 14 روز عادت دهي، 7 روز نمونه گيري بود. درصدکربوهيدرات فيبری و غير فيبری به ترتیب در جيره 1) 52 و 7/26، جیره 2) 45 و 34و جيره 3) 34 و2/45 درصد بود.
بررسی اثرات سطوح کربوهيدرات فيبری و غير فيبری.doc - 111 KB
۱۳۹۲/۳/۲۸ :تاريخ

 ارزیابی کیفیت خوراک دام با استفاده از حواس ظاهری
تولید کنندگان کوچک خوراک دام و دامدارانی که خوراک دام مورد نیاز خود را تهیه می کنند، قادر به داشتن یک آزمایشگاه کنترل کیفی برای خودشان نیستند. با این حال این افراد می توانند با استفاده ار چند روش ساده و سریع کنترل کیفی مواد غذایی که در داخل مزرعه قابل اجراست، کیفیت خوب خوراک دام خود را حفظ کنند.
ارزیابی کیفیت خوراک دام با استفاده از حواس ظاهری.doc - 34.5 KB
۱۳۹۲/۴/۲۳ :تاريخ

 تنظیم تغذیه ای سنتز چربی شیر
تنظیم تغذیه ای سنتز چربی شیر.doc - 223 KB
۱۳۹۲/۴/۲۳ :تاريخ

 اثر فیبر جیره بر روی اسید های چرب شگمبه و درصد چربی شیر گاو
kn8t4dfseg5w4zc8fsz.ppt - 1471 KB
۱۳۹۲/۴/۲۳ :تاريخ

 نقش علوفه حبوبات در تغذيه حيوانات
bahram.ppt - 245 KB
۱۳۹۲/۴/۲۳ :تاريخ

 RUMEN BIOTECHNOLOGY
30761.ppt - 678 KB
۱۳۹۲/۴/۲۳ :تاريخ

 Digestion/Absorption
3045powerpoint(2).ppt - 50 KB
۱۳۹۲/۴/۲۳ :تاريخ

 سلامت شير از توليد تا مصرف و اهميت تغذيه ای آن
158_7.ppt - 760.5 KB
۱۳۹۲/۴/۲۳ :تاريخ

<<  قبلي  123456  بعدي