مقالات
<<  قبلي  123456  بعدي  >>
 خصوصیات مواد و مصرف انرژي
میزان مصرف انرژي در طول فرآیند پلت را می توان بر اساس دماي پلت پس از خروج از منافذ داي پیش بینی نمود. افزایش دماي محصول نسبت به دماي مش کاندیشن شده، نشان دهنده ساییدگی بین مواد و دیواره داي می باشد. این افزایش دما نباید نسبت به دماي حاصل از کاندیشنینگ بخار، بیش از 15 درجه سانتیگراد باشد. در صورت افزایش بیش از این مقدار و به دنبال آن مصرف انرژي بیشتر جهت فشردگی مواد، بخش عمده آن بشکل حرارت حاصل از ساییدگی به هدر خواهد رفت.
117.pdf - 81.56 KB
۱۳۹۴/۶/۴ :تاريخ

 آیا کیفیت خوب پلت، قابل پیش بینی است؟
پلت با کیفیت خوب در مقابل فشار و ضربه در زمان بسته بندي، انتقال ، انبارداري و حرکت در خطوط تولید مقاومت خوبی داشته و کمتر دچار شکستگی می گردد. در این مقاله برخی عوامل موثر بر کیفیت پلت بیان شده است. کیفیت پلت تحت تاثیر عواملی همچون نوع ماده خوراکی، فرمولاسیون جیره و نوع فرآوري قرار دارد. براي اندازه گیري کیفیت پلت تعریف نموده است استفاده نمود. (PQF) می توان از قانون تامب که کیفیت را بصورت فاکتور کیفیت پلت در فرآیند تولید پلت، ذرات ریز خوراك ( مش)، پس از تزریق بخار و ترکیب با حرارت و رطوبت و فشار مکانیکی، بشکل توده هایی با دانسیته بالا در می آید. مزیت عمده تغذیه با خوراك پلت بهبود مصرف خوراك، افزایش وزن و ضریب تبدیل می باشد. پرنده هایی که از خوراك پلت استفاده می کنند در مقایسه با خوراك مش، زمان و انرژي کمتري صرف مصرف خوراك می نمایند.
225.pdf - 58.19 KB
۱۳۹۴/۵/۲۶ :تاريخ

 جذب آب و استحکام پلت
جذب آب توسط مواد خوراکی تحت شرایط مختلف مثل ترکیبات شیمیایی، اندازه ذرات و غیره متفاوت است. در آزمایشی میزان جذب آب توسط برخی از مواد خوراکی از قبیل کنجاله سویا، گندم، جو، یولاف، کنجاله کلزا، تفاله چغندر قند، ذرت و سبوس گندم 0 میلیمتر تهیه شد. / 0 میلیمتر و با آسیاب درشت بیشتر از 5 / مورد بررسی قرار گرفت. اندازه ذرات با آسیاب ریز،کمتر از 5 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مواد از عوامل اصلی تعیین کننده کیفیت فیزیکی پلت می باشد. همانطور که می دانید چربی موجب افت کیفیت پلت و کربوهیدارت موجب بهبود کیفیت پلت می گردد. به دنبال ژلاتیناسیون نشاسته و ایجاد اثر چسبندگی بین ذرات، پلت شکل گرفته و ساختار آن مقاوم می گردد. محققان گزارش کردند علاوه بر ژلاتیناسیون نشاسته، پروتئین خام مواد خوراکی نیز نقش موثري بر سختی و استحکام پلت دارد.
116.pdf - 80.22 KB
۱۳۹۴/۵/۲۶ :تاريخ

 زمان ماندگاري در کاندیشنر
زمان ماندگاري در کاندیشنر در تولید خوراك معمولاً از حجم زیادي از مواد اولیه استفاده می شود که همین مسئله نیاز به صرف زمان براي نفوذ رطوبت و حرارت به داخل هر ذره دارد. صرف این زمان در کاندیشنر، تحت عنوان زمان ماندگاري نامیده می شود. براي محاسبه زمان ماندگاري باید دستگاه پلت به یک فیدر و مخزنی جهت جمع آوري مواد خروجی در نظر گرفته شده و خروجی را بر اساس متوسط تولید در هر ساعت تنظیم نمود. بهتر است مش موجود در کاندیشنر جمع آوري شده تا اضافات آن خارج نشود. در این زمان می توان مش کاندیشن شده را وزن کرده و زمان ماندگاري را محاسبه نمود . به مثال زیر توجه نمایید:
114.pdf - 81.89 KB
۱۳۹۴/۴/۲۹ :تاريخ

 حرارت هست .....
امروزه تولید خوراك پلت به عنوان فرآیندي با راندمان اقتصادي بالا و سالم شناخته شده و افزودنی هاي مورد استفاده در آن باید ثبات حرارتی بالایی داشته باشند. این افزودنی ها یا در برابر حرارت پایدارند و یا در طی فرآیندهاي خاص، از پوشش هاي مقاوم به حرارت برخوردار شده اند. در این مقاله به بررسی مزیت هاي استفاده از این ترکیبات در پرورش طیور می پردازیم.
۱۳۹۴/۴/۲۰ :تاريخ

 بررسی موارد مهم در آسیاب
بررسی موارد مهم در آسیاب کاهش اندازه ذرات خوراك در طی فرآیند آسیاب نقش مهمی در تولید و استحکام پلت دارد. در آسیاب مواد می توان گفت: 3 میلیمتر) موجب استحکام پلت می گردد. / 1 و 2 / - کمتر شدن اندازه ذرات ( آسیاب نرم مواد و استفاده از توري هاي 6 - مواد خوراکی حاوي نشاسته و فیبر زیاد، به آسیاب بیشتري نیاز دارند.
113.pdf - 84.6 KB
۱۳۹۴/۴/۶ :تاريخ

 سیستم توزیع بخار
به تجربه ثابت شده کیفیت ضعیف پلت و نرخ پایین تولید ارتباط مستقیم با سیستم بخار و تنظیمات مربوط به آن دارد. در زیر برخی نکات مهم در رابطه با سیستم توزیع بخار بیان شده است:
112.pdf - 87.41 KB
۱۳۹۴/۳/۳۰ :تاريخ

 پیشرفت هایی در استفاده از مایعات در کارخانه خوراك
در سالهاي اخیر از چربی حیوانی و روغن، در فرآوري خوراك دام و طیور بطور چشمگیري استفاده می گردد. بدین منظور تجهیزات مورد نیاز استفاده از مایعات نیز توسعه یافته و راندمان تولید افزایش یافته است. در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.
223.pdf - 56.22 KB
۱۳۹۴/۳/۳۰ :تاريخ

 ملاحظات مدیریتی و تغذیه ای برای کاهش تنش حرارتی در گاوهای شیری
ملاحظات مدیریتی و تغذیه ای برای کاهش تنش حرارتی در گاوهای شیری
۱۳۹۴/۳/۲۶ :تاريخ

 تولید مثل، فرآیندها و مشکلات آن
مقدمه در اغلب گاوداری ها به منظور تولید اقتصادی شیر ضروری است که تولیدمثل با بازدهی بالایی صورت گیرد . معیارهای اندازه گیری بازده تولیدمثل شامل: - تعداد تلقیح به ازای هر آبستنی - میزان آبستنی با اولین تلقیح - تعداد روزهای باز - فاصله زایش ها می باشند. فاصله زایش مطلوب در بیشتر گاوداری ها 12تا 13 ماه می باشدعلت این امر :
تولید مثل.docx - 19.99 KB
۱۳۹۴/۲/۱۳ :تاريخ

 داي و محرکه دستگاه
در بررسی دستگاه پلت توجه به برخی موارد، به افزایش راندمان دستگاه پلت کمک خواهد کرد. حداکثر راندمان دستگاه به معنی تولید مطلوب با بهترین کیفیت و بالاترین ظرفیت و صرف کمترین مقدار انرژي می باشد. براي بدست آوردن راندمان مطلوب باید سرعت و فضاي کاري داي بر اساس انرژي مورد استفاده، تصحیح گردد.
109.pdf - 79.98 KB
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ :تاريخ

 عوامل مؤثر بر پروتئین و چربی شیر
شیرهای تولیدی در آمریکا بر پایه چربی پروتئین و مواد جامد در شیر خریداری می‌شوند. این روش قیمت‌گذاری جدید بر اساس ارزش اقتصادی اجزاء و ترکیباتی است که از شیر حاصل می‎گردد (پنیر، کره، شیر بدون چربی، شیرخشک یا شیر چرخ‌کرده) که البته با تغییر شرایط بازار بالا یا پایین می‎رود. سطوح ترکیبات شیر با مدیریت گله رابطه مهمی دارد. به علاوه این که سلامتی و تغذیه گاو در درآمد مزرعه نقش به‌سزایی ایفا می‎کند. در حقیقت مجموعه فاکتورهایی هستند که باعث تغییر در اجزاء و ترکیبات شیر می‌شوند. عموماً چربی و پروتئین شیر همبستگی مثبتی با جمعیت گاو شیری دارد. با این علم که سطح ترکیبات شیر در نژاد‎های مختلف فرق می‎کند. هلیشتان پایین‎ترین و جرزی و گرنزی بالاترین چربی و پروتئین شیر را دارا هستند. با این تفاوت که می‎توان با مدیریت و تغذیه خوب تولید شیر هلشتاین را نسبت به جرزی و گرنزی افزایش داد.
۱۳۹۳/۱۲/۶ :تاريخ

 اثرات انباشته شدن گل و لای در باربند گاوهای شیری
بارش های فصلی و انباشته شدن گل در باربند گاوداری ها، یکی از معضلات لاینفک به شمار می رود که متاسفانه برخی از گاوداران به دلایل مختلف نسبت به تمیز نمودن بستر کوتاهی می کنند؛ حال آن که این امر می تواند مشکلات عدیده ای را در تولید باعث شود. مقاله تحقیقی زیر ترجمه ای از آخرین دستاوردهای دنیا در خصوص انباشته شدن گل در باربند گاوهای شیری است که با هم می خوانیم:
۱۳۹۳/۱۲/۶ :تاريخ

 بررسی شرایط افزون مایعات و افزایش رطوبت خوراک
رطوبت خوراك در تهیه خوراك پلت، برخی از افزودنی هاي خوراکی به شکل مایع به ترکیب خوراك اضافه می گردند. یکی از مهمترین این افزودنی هاي مایع، آب است. افزودن آب به برگشت رطوبتی که در حین آسیاب کردن مواد از دست رفته، کمک کرده و با افزایش مقدار رطوبت خوراك، فرآیند پلت نیز بهبود خواهد یافت. افزودن 1 تا 2 درصد آب به میکسر اثر خوبی بر بهبود کیفیت پلت دارد. جهت توزیع مناسب رطوبت در خوراك، افزودن آب در میکسر باید بصورت اسپري انجام شود. بدین ترتیب با افزودن آب در میکسر، رطوبت قبل از فرآیند کاندیشنینگ در مدت زمان کافی به داخل ذرات خوراك نفوذ کرده که این مسئله به بدست آوردن رطوبت و دماي مناسب مش کاندیشن شده کمک می کند.
108.pdf - 67.15 KB
۱۳۹۳/۱۲/۶ :تاريخ

 برخی مشکلات تولید پلت و راهکارهاي ممکن
در این شماره برخی مشکلات تولید پلت و راهکارهاي ممکن بررسی شده است: توقف کوتاه پرس پلت! اغلب اپراتورها با این مشکل روبرو می شوند، بطوریکه با وجود کارکرد خوب دستگاه ، بدون هیچ دلیل مشخصی، داي ناگهان در اثر انسداد، از کار می افتد. در ادامه برخی دلایل بروز این مشکل توضیح داده شده است:
107.pdf - 76.41 KB
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ :تاريخ

 کاندیشنینگ تحت شرایط اتمسفر
کاندیشنینگ تحت شرایط اتمسفر کاندیشنر تحت فشار نوعی کاندیشنر است که اغلب به سیستم پلت وابسته بوده و همانطور که از اسم آن برمی آید تحت فشار اتمسفر عمل کرده و معمولاً در معرض شرایط محدودي قرار می گیرد. به طور کلی، کاندیشنرهاي تحت فشار جو حاوي یک سیلندر و یک شافت است. قطر سیلندر بر اساس کارخانه سازنده آن 1 متر وجود دارد. شافت معمولاً با چندین پدال /5-4/ 38 سانتیمتر و با طول 6 - متفاوت است اما دردامنه 76 متحرك یا قابل تعویض تکمیل می شود. این نوع کاندیشنر نیز جهت تماس و مخلوط کردن بخار با خوراك مش است. فهمیدن چگونگی ترکیب بخار و مش براي درك و مدیریت سیستم پلت الزامی است.
کاندیشنینگ_تحت_شرایط_اتمسفر.pdf - 93.36 KB
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ :تاريخ

 وضعیت هاي مختلف داي، کرامبلر
داي مشبک: در این حالت قطر منافذ داي زیاد بوده و به دلیل سایش، ضخامت لیگامنت هاي فلزي بین منافذ کم می شود. این داي در وضعیت نرمال، عملکرد خوبی دارد. در نتیجه استفاده از داي با شبکه هاي نزدیک به هم و ساختار ضعیف، پس از مدت کوتاهی، داي می شکند. این مشکل را می توان با کاهش فضاي باز و یا تغییر خصوصیات داي برطرف نمود. وجود حرارت، رطوبت و خوراك موجب ساییدگی داي شده و با ادامه روند سایش، زبري و سوراخ شدن دیواره داخل منافذ اتفاق می افتد. جهت بررسی زبري، می توان با خارج نمودن خوراك از داخل منافذ و تاباندن نور، دیواره داخلی آن را بررسی نمود. ایجاد زبري به تدریج موجب افزایش ساییدگی و پارگی می گردد.
105.pdf - 101.55 KB
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ :تاريخ

 اندازه گیري قطر لوله هاي انتقال بخار و میزان اتلاف گرما از سطح کاندیشنر
انتقال بخار از دیگ بخار به کاندیشنر نیازمند لوله کشی مناسب است. اندازه لوله ها باید به حدي باشد که شتاب بخار درون لوله حدود 30 متر بر ثانیه حفظ گردد. در ادامه روش تعیین قطر لوله مورد نیاز بین دیگ بخار و تنظیم کننده و همچنین بین تنظیم کننده و کاندیشنر بیان می شود.
104.pdf - 85 KB
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ :تاريخ

 اندازه گیري مقدار بخار مورد نیاز
در تولید پلت، استفاده از مقدار و کیفیت مناسب بخار جهت تولید محصول با کیفیت ضروري است. مقدار بخار تولید شده در هر ساعت به مقدار رطوبت مورد نیاز مش و ظرفیت دستگاه پلت بستگی دارد. مقدار بخار مورد نیاز را می توان بر اساس انرژي گرمایی جهت بالا بردن دماي مش محاسبه نمود. براي فهم بیشتر به مثال زیر توجه نمایید:
103.pdf - 85.42 KB
۱۳۹۳/۹/۲۹ :تاريخ

 جانمایی و طراحی خط تولید پلت(بخش دوم)
تعمیرات: افزودن خط تولید پلت جدید و ارتقاء تجهیزات اخیراً، بسیاري از کارخانه ها بر مبناي پیش بینی افزودن یک یا چند خط تولید جدید در آینده، طراحی می شوند. از دیدگاه ساختمانی، نصب و استفاده از تأسیسات آسان تر شده است؛ اگرچه، هنوز هم رعایت اندازه تجهیزات مختلف نصب شده به دلیل احتمال فروش کارخانه ضروري است، اما نوع و حجم خوراك، ساعات کاري و روش مدیریت نیز ممکن است تغییر کند. در بعضی کارخانه ها خط تولید اصلی حذف شده یا اصلاً خط تولید دوم و سوم نصب نمی گردد.
جانمایی_و_طراحی_خط_تولید_پلت_-_بخش_دوم.pdf - 74.08 KB
۱۳۹۳/۹/۱۰ :تاريخ

<<  قبلي  123456  بعدي  >>